Verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN t.a.v. bedrijven en zelfstandigen (B2B)

 1. De goederen of diensten worden geleverd zoals omschreven op de factuur of in de bestelbon.
 2. De levering gebeurt bij de verkoper, behoudens andersluidende schriftelijke afspraak.
 3. De goederen worden vervoerd op kosten en op risico van de koper.
 4. Klachten betreffende de geleverde goederen of de verstrekte diensten kunnen niet aanvaard worden wanneer zij niet schriftelijk bij ons toekomen binnen de zeven dagen na levering. Verborgen gebreken dienen binnen korte termijn na de ontdekking ervan gemeld te worden.
 5. Goederen zijn te betalen bij levering. Diensten binnen de 30 dagen na factuurdatum
 6. De geleverde koopwaar blijft onze eigendom zolang de volledige prijs (hoofdsom, kosten en interesten) niet betaald is. De verkrijger draagt de risico’s vanaf de levering. Deze moet de goederen in hun staat bewaren.
 7. Bij gebrek aan betaling van de factuur op de 5e dag na de aangetekende zending van een aanmaning, kan de overeenkomst door ons van rechtswege en via een eenvoudige aangetekend verzonden verklaring worden ontbonden. Dit alles onverminderd het betalen van schadevergoeding door de in gebreke gebleven koper.
 8. Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling interest gevorderd van 12 % per jaar.
 9. Bovendien wordt, zonder ingebrekestelling, het openstaande factuurbedrag vermeerderd met 10 %, met een minimum van 60 EUR ten titel van schadebeding voor buitengerechtelijke invorderingskosten en contractuele schade, onverminderd andere relevante invorderingskosten.
 10. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN t.a.v. consumenten (B2C)

 1. De goederen worden geleverd zoals omschreven op de factuur of in de bestelbon.
 2. De levering gebeurt bij de verkoper, behoudens andersluidende schriftelijke afspraak.
 3. De goederen of diensten worden vervoerd op kosten en op risico van de koper.
 4. Voor wat betreft eventuele gebreken aan de geleverde goederen wordt toepassing gemaakt van de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consument bij verkoop van consumptiegoederen.
 5. Goederen zijn te betalen bij levering. Diensten binnen de 30 dagen na factuurdatum
 6. De geleverde koopwaar blijft onze eigendom zolang de volledige prijs (hoofdsom, kosten en interesten) niet betaald is. De verkrijger draagt de risico’s vanaf de levering. Deze moet de goederen in hun staat bewaren.
 7. Bij gebrek aan betaling van de factuur op de 5e dag na de aangetekende zending van een aanmaning, kan de overeenkomst door ons van rechtswege en via een eenvoudige aangetekend verzonden verklaring worden ontbonden. Dit alles onverminderd het betalen van schadevergoeding door de in gebreke gebleven koper.
 8. Elke niet betaalde factuur brengt vanaf de vervaldag, na ingebrekestelling, een intrest op van 12% per jaar.
 9. Wanneer de factuur onbetaald blijft gedurende 5 dagen na de aangetekende verzending van een aanmaning, zal de schuld bovendien worden verhoogd met 10% van het factuurbedrag. Dit geldt als forfaitaire schadevergoeding voor de andere onkosten dan het renteverlies en de eigenlijke gerechtskosten.
 10. Wanneer de verkoper zijn verplichtingen niet nakomt, is de consument, d.i. elke natuurlijke of rechtspersoon, die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, de producten of diensten verwerft of gebruikt, gerechtigd een vergoeding te eisen voor de rechtbank overeenkomstig het gemeen recht.
 11. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht.
 12. Alle betwistingen voortvloeiend uit onderhavige overeenkomst worden beslecht voor de rechtbank van de woonplaats van de consument

Please publish modules in offcanvas position.